top of page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τακτικά Μέλη

1.         Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να είναι Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού κάθε βαθμίδας, εν ενεργεία ή μη, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού με ειδικότερο ή γενικότερο αντικείμενο ενασχόλησης το εμπορικό και το οικονομικό δίκαιο ή με ενδιαφέρον για το εμπορικό και το οικονομικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το αν η Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο ανήκουν, έχει ως αντικείμενο την παροχή νομικής παιδείας.

2.         Η είσοδος νέου τακτικού μέλους στο σωματείο γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν έγγραφης αίτησης του υποψηφίου, στην οποία και θα πρέπει να δηλώνεται και η αποδοχή εκ μέρους του του καταστατικού του σωματείου, και σχετικής πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο υφισταμένων τακτικών μελών του σωματείου. Το νεοεισερχόμενο τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και τη σχετική συνδρομή, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από τη συμπλήρωση των ως άνω διατυπώσεων ο υποψήφιος αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους και εγγράφεται στο σχετικό μητρώο τακτικών μελών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Τακτικών Μελών

Τα τακτικά μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο, έχουν δικαίωμα:

α.         Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου θα εκφράζουν τις απόψεις τους και θα ασκούν το δικαίωμα ψήφου.

β.         Να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ.         Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητά τους ως τακτικά μέλη του σωματείου.

δ.         Να αποχωρούν από το σωματείο ελεύθερα. Η αποχώρηση γίνεται με σχετική έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση της αποχώρησης το αποχωρούν τακτικό μέλος υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις εκκρεμείς οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συνδρομή του έτους της αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρεώσεις Τακτικών Μελών

Τα τακτικά μέλη του σωματείου οφείλουν:

α.         Να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου.

β.         Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο σωματείο.

γ.         Να καταβάλλουν τη τακτική χρηματική τους συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν και τις τυχόν έκτακτες εισφορές, που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, όποτε κάτι τέτοιο απαιτεί η επιδίωξη του σκοπού του σωματείου και δικαιολογείται από την εμφάνιση εκτάκτων αναγκών.

δ.         Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη και να προάγουν τη φήμη και την αξιοπιστία του σωματείου.

ε.         Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία, που αφορά τα σωματεία και τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Πειθαρχικός Έλεγχος

1.     Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των τακτικών μελών, εφόσον αυτή είναι σοβαρή, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνίσταται:

α.         Στην επίπληξη.

β.         Στην προσωρινή αποβολή από το σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ.         Στην οριστική διαγραφή από το σωματείο.

2.         Της επιβολής πειθαρχικής ποινής προηγείται υποχρεωτικά η έγγραφη κλήση σε απολογία του τακτικού μέλους τουλάχιστον προ 10 ημερών. Στην κλήση σε απολογία πρέπει να αναφέρονται εν συντομία, πλην όμως σαφώς, οι λόγοι, που δικαιολογούν την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Το τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να παραστεί αυτοπροσώπως κατά τη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να εκφράσει τις απόψεις τους καθώς και να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα.

3.         Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Συνδεδεμένα Μέλη

1.         Δυνατότητα να αποκτήσει την ιδιότητα συνδεδεμένου μέλους έχουν πτυχιούχοι Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού με αντικείμενο ενασχόλησης ή με ενδιαφέρον για το εμπορικό και το οικονομικό δίκαιο. Η ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους αποκτάται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό.

2.         Τα συνδεδεμένα μέλη προσκαλούνται στις επιστημονικές εκδηλώσεις του σωματείου και έχουν δικαίωμα παρακολούθησης αυτών αλλά και ανάπτυξης σε αυτές εισηγήσεων και παρεμβάσεων. Επίσης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις κάθε μορφής στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.         Στα συνδεδεμένα μέλη ισχύουν αναλογικά οι όροι 7 παρ. δ’, 8 παρ. α, δ, ε  και 9.

Α' Μέρος

Γ' Μέρος

bottom of page